خودشناسی و نگاه ازدرون به شرکت در آغاز راه تعالی در راستای نیل به اهداف عالی آن شرکت می تواند مشعل روشن کننده ای بر سر راه مدیران  شرکت باشد . پیش از آغاز هر برنامه بهتر است که بدانیم در چه جایگاهی هستیم و با مقصد چقدر فاصله داریم. با استفاده از برنامه عارضه یابی ابتدا با استفاده از فرمهایی خود اظهاری در بخش های مختلف سازمان، وضعیت هر بخش از شرکت برای صاحبان کسب و کار مشخص می گردد و در نمودارهایی با توجه به افق و چشم انداز و اهداف شرکت،  فاصله یا شکاف تا رسیدن به مقصد نهایی شرکت در هر بخش بدست می آید. پس از بدست آمدن این فاصله از هدف می توان عارضه ای که شرکت در رسیدن به اهداف خود دچار آن می باشد را شناسایی نمود و به دلایل این عارضه پرداخت.  پس از پیدا نمودن دلایل با استفاده از تکنیک های مدیریتی از جمله تکنیک پارتو( 20 درصد مشکلات و عارضه هایی که باعث شده است 80 درصد مشکلات را بوجود آید)  برای رفع این عارضه و حرکت به سوی تعالی شرکت برنامه های بهبود پیشنهاد می گردد. در جلساتی حضوری با تصمیم گیرندگان در شرکت و حتی با مشارکت ذی نفعان از جمله کارکنان حداکثر برنامه های بهبود استخراج شده، سپس برنامه های بهبود به بحث و گفتگو گذاشته شده و برای برنامه هایی بهبود که بیشترین اثر را در رفع مشکلات شرکت و رسیدن به هدف کمک می نمایند برنامه ریزی و بودجه در نظر گرفته می شود. سپس با اجرا و نظارت بر این پروژه ها و برنامه های بهبود وضعیت شرکت بعد از زمانبندی اجرای پروژه مجددا بررسی و اثربخشی و کارآیی برنامه مورد سنجش قرار گرفته و در صورت نیاز برنامه ها اصلاح یا برنامه های جدیدی تدوین می گردد.

تولیدکنندگان گرامی می توانید برای استفاده از خدمات عارضه یابی و برنامه بهبود فرم زیر را تکمیل نموده تا پس از بررسی، همکاران ما با شما تماس حاصل نمایند

فرم درخواست عارضه یابی

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.