انگیزه و امکانات و اهتمام کافی برای تغییرات و برنامه های بهبود حاصل از ارزیابی صادراتی برای تبدیل شدن به یک شرکت صادراتی را داشته باشند و از برنامه بازاریابی سریع به این دیدگاه رسیده باشند که برای محصول خود چند بازار هدف مناسب را بعنوان برنامه بازاریابی و بررسی های بیشتر کتابخانه ای با جزئیات بیشتر به انتخاب یک یا دو بازار هدف پرداخته و در آن بازار علاوه بر تحقیقات بازاریابی کتابخانه ای بازاریابی میدانی نیز انجام دهید.

ما با حضور در بازارهای هدف با شبکه صادراتی و شرکا تجاری سعی در انجام تحقیقات میدانی برای شرکت هایی که مراحل قبل را گذرانده اند داریم.

ما در این پروژه با شما هستیم با برنامه های زیر:

  • پیش نیاز تحقیقات بازار کتابخانه ای
  • تحقیقات کتابخانه ای گسترده
  • تعیین بازارهای هدف
  • انجام تحقیقات میدانی در بازار های هدف

شما می توانید از قسمت تماس با ما، تحقیقات کتابخانه ای سریع را درخواست دهید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس گرفته و شما را راهنمایی نمایند.