تهیه برنامه جامع صادراتی(export plan) در 6 گام

شرکت هایی که قصد دارند تا با تمام توان برای صادراتی پایداربه بازار های جهانی ورود کنند نیاز به یک نقشه

راه جامع برای رسیدن به صادرات پایدار بخصوص با تحولات و تغییرات ناگهانی دنیا دارند. شرکت مدیریت

صادرات آینده آسمان دنا می تواند با ارائه برنامه جامع صادراتی در ترسیم نقشه صادراتی همراه شرکت ها باشد.