كارت بازرگاني مجوزی است كه دارنده آن ( اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامی مجاز است به امر تجارت خارجي بپردازد . بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.