شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا

توسعه کسب و کار تولیدکنندگان ایرانی به سوی بازارهای بین المللی، تسهیل امور صادرات محصولات و خدمات آنها، حفظ رابطه بلند مدت بین تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان خارجی، بازاریابی و ماندگاری تولیدکنندگان در بازارهای جهانی، همراهی و هم مسیری شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا با بازرگانان و تولیدکنندگان محترم این مرز و بوم می باشد.
صادرات مسیری برای شکوفایی کسب و کار و ورود به بازار جهانی است که با کمک و همکاری میتوان توانمندی شرکت ها را در این امر یاری بخشیده و فرصتی فراهم ساخت تا تولیدکنندگان و بازرگانان در سطح بین الملل بازاری بزرگ را برای خود فراهم آورند.

چرا همکاری با شرکت های مدیریت صادرات برای تولیدکنندگان لازم و ضروریست؟

در دنیای رقابتی امروز، شرکت های تولیدی و خدماتی برای کسب و ارتقا جایگاه خود در بازار ، اعم از بازار های داخلی و خارجی، نیازمند خدماتی همچون بازاریابی، توسعه برند، جذب سرمایه ، ورود به بازارهای بین المللی ،صادرات و … می باشند.

 مسلما انجام همه این فعالیت ها علاوه بر هزینه های مادی و جذب نیروی انسانی، دارای ریسک و آزمون خطا برای فعالیت در این حیطه ها می باشد که برای اکثر تولیدکنندگان توجیه پذیر و به صرفه نیست.

 در اینجا نقش کلیدی شرکت های مدیریت صادرات نمایان می شود که با همکاری توسعه محور خود به تولیدکنندگان، این اطمینان را می دهند که توانمندی، توسعه و صادرات را برای آنها تسهیل نمایند.

تصویر صادرات به کشور ها آینده آسمان دنا

بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط تولیدی همواره با مشکلاتی در زمینه های حیطه کاری خود مواجه هستند. گاه اطلاع از عملکرد و مشکلات فعالیتی خود داشته و گاهی نیز، نیاز به بررسی و ارزیابی عملکردی از سوی کارشناسان کسب و کار دارند.

پایداری در صنعت تولید به عنوان اصلی مهم برای رشد و گسترش کسب وکار، نیازمند سنجش عملکرد بخش های مختلف شرکت های تولیدی بوده تا فعالیت شان به صورت مطلوب ادامه یابد.

شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا طیف گسترده ای از خدمات را برای مشتریان و تولیدکنندگان در نظر گرفته است که از عارضه یابی ، برنامه بهبود و توانمند سازی برای بازار های داخلی شروع شده و به سوی ارزیابی آمادگی صادراتی، تهیه برنامه صادراتی و سرانجام صادرات و حضور در بازار های بین المللی گسترش می یابد.

خدمات ما در بازار های داخلی :

خدمات شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا

تامین کالا


• قطعات ماشین های سبک و سنگین
• مواد خوراکی و کنسرو
• محصولات آرایشی و بهداشتی
• مصالح و تجهیزات ساختمانی
• پنل های خورشیدی

لجستیک


• لجستیک درون و برون مرزی
• زنجیره تامین پس از فروش
• مدیریت لجستیک و انبار
• خدمات توزیع و اخد مجوز
• ترخیص کالا از گمرک

صادرات


• تحقیقات بازار اولیه
• صادرات به بازار هدف
• تهیه پروفرما و اسناد صادراتی
• امور اجرایی بازرگانی
• امور بانکی و هماهنگی انتقال وجوه

بازاریابی


• بازاریابی بین المللی
• طرح ریزی اعمال تغییرات
• اقدامات لازم جهت حضور در بازار هدف
• تحقیقات میدانی و تجاری
• تحقیقات بازار ثانویه

سوالات متداول

1ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات چیست؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ و همکاری با شرکت های تولیدی در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
2عملکرد شرکت های مدیریت صادراتی چگونه است؟
شرکت های مدیریت صادراتی مانند آینده آسمان دنا، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟیت های ﺻﺎدراﺗﯽ کسب و کار ها بخصوص کسب و کار های ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻧﺎم EMC ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮاي تولید کنندگان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
3همکاری با شرکت های EMC چگونه است؟
ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐت ها ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4چگونه می توان به شرکت های EMC اعتماد کرد؟
ﺷﺮﮐﺘ ﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐت هاي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه گرفته ﺷﻮﻧﺪ. در شرکت های مدیریت صادرات، ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات را از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
5نحوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در خارج از کشور چگونه است؟
اﻏﻠﺐ شرکت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش داﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ مانند شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا، ﺷﻌﺒﻪ و اﻧﺒﺎر ﻓﺮوش ﻫﻢ دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ شرکت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
6ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات چیست؟
- انجام ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف - ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ - ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم - آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص - اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن - ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎرك ﮔﺬاري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ - ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و - اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت (ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت) - اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداري در ﺑﺎزار ﻫﺪف - ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ
    1. ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات را از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
      ﺷﺮﮐت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ علاوه بر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، توسعه بازار داخلی را نیز ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.
      ایجاد تعامل و راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار از مزایای همکاری با ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات بوده و برای این هدف، مسیر رشد و موفقیت تولید کنندگان را برای حضور در بازار های داخلی و صادراتی را فراهم می کند.

عارضه یابی و برنامه بهبود

برای سنجش و مقایسه فاصله بین کارایی یک سازمان در وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، از روشی به نام عارضه یابی و برنامه بهبود کمک گرفته می شود که هدف از اجرای این برنامه بررسی چگونگی رسیدن این سازمان به اهداف خود است.

تحلیل های سازمانی مورد استفاده در این روش، با استفاده از شیوه ها و ...

تدوین ارکان جهت ساز

ارکان جهت‌ساز مشخصه غالب مکاتب با مفاهیم پارادایم تجویزی و رویکردهایی است که به نظام برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک نگاه فرآیندی دارند و به همین دلیل اقدامات فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک را بر یک توالی منطقی تعریف و اجرا می‌کنند. به همین دلیل در اولین گام آنها به موضوع ارکان جهت‌ساز شرکت که ماموریت سازمان، چشم‌انداز و ارزش‌های ...

تدوین مدل کسب و کار

مدل کسب و کار عبارت از کلیاتی در مورد انتخاب مشتریان، انجام وظایف و برون سپاری، ترکیب منابع ، رفتن به بازار، ایجاد مطلوبیت برای مشتریان و تسخیر سود است. در تعریفی دیگر مدل کسب و کار منطق سیستم کسب و کار در ایجاد ارزش است که پشت سر فرآیندهای واقعی شرکت قرار می گیرد.

برخی دیگر ...

برنامه بازاریابی سریع (7p)

برنامه بازاریابی سریع یا 7Ps تعریفی از آمیخته بازاریابی هفت جزئی است که که تغییر هر یک از این مواد اولیه موجب تغییری کوچک یا بزرگ در کسب‌وکار می‌شود. اغلب، تغییر جزئی در یکی از بخش‌های آمیخته بازاریابی می‌تواند کسب‌وکارتان را به طور کامل دگرگون کرده و آن را از کسب‌وکاری کوچک به کسب‌وکاری بزرگ تبدیل کند.

خدمات بازار های بین المللی :

تحقیقات بازاریابی جامع ( کتابخانه ای و میدانی )

تحقیقات بازار یعنی اینکه بیشتر در مورد حوزه فعالیت، مخاطبان، نیازها، رقبا، بازار هدف و… بدانیم تا با تدوین استراتژی درست و برنامه‌ریزی اصولی بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم. اطلاعات و داده‌های به دست آمده در تصمیم‌گیری‌ کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ نقش دارد و هر چه این تحقیقات و تحلیل‌ها دقیق‌تر باشد، بدون شک مراحل اجرایی نیز و ...

تهیه EXPORT PLAN ( برنامه جامع صادراتی در 6 گام)

فرایند برنامه‌ ریزی ، شما را بر آن می‌دارد تا به عملیات تجاری آینده خود توجه کنید و پیش‌ بینی کنید که چه اتفاقی خواهد افتاد. این فرآیند ، شما را بهتر برای آینده آماده می‌کند و در مورد کسب و کارتان آگاه‌ تر می‌سازد. برنامه‌ ریزی برای بازاریابی محصول شما در بازار بین‌المللی و …

خدمات صادراتی ویژه :