واحدهای سازمانی براساس وظایف سازمان، طراحی و ایجاد می‌شوند. برای مثال در یک سازمان تولیدی و بازرگانی، واحدهای طراحی محصول، تولید، انبار، بازاریابی، فروش و نظایر آن در نظر گرفته می‌شوند. این روش از قدیمی‌ترین روش‌های سازمان‌دهی محسوب می‌شود و هنوز هم دربسیاری از سازمان‌ها، بویژه برای سازماندهی سطوح عملیاتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این ساختار مواردی که میان وظایف واحدهای مختلف سازمان وجود دارد وابستگی متقابل است و بدلیل اینکه وظایف مستقل نیستند و انجام یکی به دیگری وابستگی دارد، کارآیی کم می شود. به همین دلیل ارزیابی بسیار دشوار خواهد بود و مسئولیت واحدهای مختلف، به درستی مشخص نیست. زیرا دقیقا مشخص نمی‌شود که عملکرد سازمان، ناشی از عملکرد ضعیف یا اشتباه کدام یک از واحدهای وظیفه‌ای سازمان است. با توجه به وظایف از پیش تعریف شده انعطاف‌پذیری کافی برای تطبیق سریع وظایف را ندارند.

در مقابل سازمانهای وظیفه گرا، سازمان‌های فرآیندگرا قرار دارند که در این نوع سازمان‌ها به اثربخشی فرآیندها توجه شده و آن، معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های کارکنان است. بعبارتی فرآیند مجموعه ای از وظایف مرتبط به هم در کنار یکدیگر برای خلق نتیجه ای ارزشمند برای مشتری است.

سازمانهای فرآیندگرا، کار را به عنوان یک فرآیند می نگرند. پرسنل به فرآیند می اندیشند، یعنی آنها به اینکه پیش از آنها چه کاری انجام می شود و پس از آنها چه اتفاقی می افتد، و هنگامی که کارشان به دست مشتری می رسد چه اتفاقی می افتد، حساس هستند. صاحبان فرآیند، بر افراد مدیریت نمی کنند بلکه طرح را مدیریت می کنند.  در فرآیند محوری نتیجه کار با اهمیت‌تر است، تا اجزای تشکیل دهنده آن. فرآیندها مانند رشته وظیفه های سراسری هستند، از آغاز تا انجام، که به آفرینش ارزشی مشتری پسند ختم می شود.

ما در اینجا بر آنیم تا با همراهی شما سازمان را اگر وظیفه گراست به سمت فرآیند محوری سوق دهیم و اگر فرآیند محور است با ارزیابی بلوغ فرآیندی میزان این بلوغ را سنجش و در صورت نیاز برنامه های بهبود فرآیندهای سازمان را تدوین نماییم تا با تکیه بر فرآیند محوری، سازمانی پویا و آماده واکنش به تغییرات محیط بیرونی و داخلی سازمان داشته باشید.

ما در این پروژه با شما هستیم با برنامه های زیر:

  • بررسی سازمان از نظر فرآیندی و وظیفه گرایی
  • بررسی فرآیندهای موجود
  • بررسی فرآیندهای مورد نیاز سازمان
  • بنا به ضرورت تدوین فرآیندهای جدید

اکنون شما می توانید از قسمت تماس با ما ارزیابی بلوغ فرآیندی   را درخواست دهید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس گرفته و از شما را راهنمایی نمایند