فرض کنید در یک کشتی نشسته اید و در حال حرکت هستید. یک لحظه به خود می آید تا در وسط دریای مواج که به هر طرف نگاه می کنید آب است نمی دانید که به کدام سمت باید بروید. شاید اصلا نمی دانید برای چه به دریا آمده اید و نمی دانید به کجا می خواهید بروید. این داستان سازمانهایی که بدون توجه به فلسفه وجودی شرکت و هدفی که بدنبال آن هستند فعالیت می کنند ممکن است چند صباحی به حیات خود ادامه دهند اما پس از اتمام سرمایه های خود محکوم به فنا هستند، زیرا نمی دانند به کجا می روند برای چه می روند و چرا می روند همانند همان کشتی سرگردان که بالخره بعد از چند صباحی که با ساحل نرسد در بین موج ها غرق خواهدشد. ارکان جهت ساز برای هر سازمانی همانند فانوس دریایی مقصد کشتی سازمانرا مشخص می نماید و برای رسیدن به آن انگیزه ایجاد می نماید. با بیانیه اموریت فلفسه وجودی سازمان مشخص می گردد که برای چه و چرا  تلاش می کند و با چشم انداز مقصد، با ارزشهای سازمانی چگونگی طی مسیر شرکت مشخص می گردد. شرکت ها بدون درک لازم از ارکان جهت ساز در سردرگمی بوده و هر مسیری را برای شرکت مسیر درست می پندارند و اگر انحراف هم در مسیر شرکت ایجاد شده باشد آنرا متوجه نشده یا زمانی متوجه می گردند که دیگر کار از کار گذشته باشد.   

برای درخواست خدمت تدوین ارکان جهت ساز میتوانید از قسمت تماس با ما درخواست خود را ثبت نمایید تا در اسرع وقت همکاران ما با شما تماس حاصل نمایند.