شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا

توسعه کسب و کار تولیدکنندگان ایرانی به سوی بازارهای بین المللی، تسهیل امور صادرات محصولات و خدمات آنها، حفظ رابطه بلند مدت بین تولیدکنندگان داخلی و مصرف کنندگان خارجی، بازاریابی و ماندگاری تولیدکنندگان در بازارهای جهانی، همراهی و هم مسیری شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا با بازرگانان و تولیدکنندگان محترم این مرز و بوم می باشد.
صادرات مسیری برای شکوفایی کسب و کار و ورود به بازار جهانی است که با کمک و همکاری میتوان توانمندی شرکت ها را در این امر یاری بخشیده و فرصتی فراهم ساخت تا تولیدکنندگان و بازرگانان در سطح بین الملل بازاری بزرگ را برای خود فراهم آورند.

چرا همکاری با شرکت های مدیریت صادرات برای تولیدکنندگان لازم و ضروریست؟

در دنیای رقابتی امروز، شرکت های تولیدی و خدماتی برای کسب و ارتقا جایگاه خود در بازار ، اعم از بازار های داخلی و خارجی، نیازمند خدماتی همچون بازاریابی، توسعه برند، جذب سرمایه ، ورود به بازارهای بین المللی ،صادرات و … می باشند.

 مسلما انجام همه این فعالیت ها علاوه بر هزینه های مادی و جذب نیروی انسانی، دارای ریسک و آزمون خطا برای فعالیت در این حیطه ها می باشد که برای اکثر تولیدکنندگان توجیه پذیر و به صرفه نیست.

 در اینجا نقش کلیدی شرکت های مدیریت صادرات نمایان می شود که با همکاری توسعه محور خود به تولیدکنندگان، این اطمینان را می دهند که توانمندی، توسعه و صادرات را برای آنها تسهیل نمایند.

تصویر صادرات به کشور ها آینده آسمان دنا

خدمات شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا

تامین کالا


• قطعات ماشین های سبک و سنگین
• مواد خوراکی و کنسرو
• محصولات آرایشی و بهداشتی
• مصالح و تجهیزات ساختمانی
• پنل های خورشیدی

لجستیک


• لجستیک درون و برون مرزی
• زنجیره تامین پس از فروش
• مدیریت لجستیک و انبار
• خدمات توزیع و اخد مجوز
• ترخیص کالا از گمرک

صادرات


• تحقیقات بازار اولیه
• صادرات به بازار هدف
• تهیه پروفرما و اسناد صادراتی
• امور اجرایی بازرگانی
• امور بانکی و هماهنگی انتقال وجوه

بازاریابی


• بازاریابی بین المللی
• طرح ریزی اعمال تغییرات
• اقدامات لازم جهت حضور در بازار هدف
• تحقیقات میدانی و تجاری
• تحقیقات بازار ثانویه

سوالات متداول

1ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات چیست؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ و همکاری با شرکت های تولیدی در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
2عملکرد شرکت های مدیریت صادراتی چگونه است؟
شرکت های مدیریت صادراتی مانند آینده آسمان دنا، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟیت های ﺻﺎدراﺗﯽ کسب و کار ها بخصوص کسب و کار های ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻧﺎم EMC ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮاي تولید کنندگان ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
3همکاری با شرکت های EMC چگونه است؟
ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐت ها ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎری ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
4چگونه می توان به شرکت های EMC اعتماد کرد؟
ﺷﺮﮐﺘ ﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐت هاي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﻬﺪي ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎه گرفته ﺷﻮﻧﺪ. در شرکت های مدیریت صادرات، ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات را از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .
5نحوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در خارج از کشور چگونه است؟
اﻏﻠﺐ شرکت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش داﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ مانند شرکت مدیریت صادرات آینده آسمان دنا، ﺷﻌﺒﻪ و اﻧﺒﺎر ﻓﺮوش ﻫﻢ دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ شرکت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي از ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
6ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات چیست؟
- انجام ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف - ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ - ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم - آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص - اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن - ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎرك ﮔﺬاري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ - ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و - اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري ﻣﺤﺼﻮﻻت (ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت) - اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداري در ﺑﺎزار ﻫﺪف - ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ
    1. ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات را از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
      ﺷﺮﮐت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ علاوه بر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، توسعه بازار داخلی را نیز ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.
      ایجاد تعامل و راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار از مزایای همکاری با ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات بوده و برای این هدف، مسیر رشد و موفقیت تولید کنندگان را برای حضور در بازار های داخلی و صادراتی را فراهم می کند.

صادرات به کشور عراق

فروردین 12, 1403

راز موفقیت صادرات کالا به کشور عراق با سرمایه کم

 صادرات از ملاک های توسعه یک اقتصاد پویا است و برای داشتن یک صادرات موفق علاوه بر علم و دانش و هماهنگ بودن سیاست های تجارت […]
شهریور 13, 1402

لیست مهم ترین کالا‌های صادراتی به کشور عراق

۱. مصالح ساختمانی ۲. مواد غذایی ۳. ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ۴. دارو و تجهیزات درمانی ۵. شوینده های آرایشی و بهداشتی ۶. محصولات صنایع نساجی ۷. فرآورده های پتروشیمی و پایه نفتی ۸. لوازم خانگی برقی ۹. فرآورده های سلولوزی ۱۰. مواد شیمیایی
شهریور 13, 1402

صادرات به عراق : فرصتی طلایی برای کسب درآمد دلاری!

بازار عراق یکی از اصلی ترین هدف تجار و بازرگانان ایرانی می باشد. کشور عراق از جمله مهم‌ ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود و صادرات کالا به […]

آخرین مقالات وبلاگ

شهریور 13, 1402

بازاریابی بین المللی : فرصتی طلایی برای توسعه اقتصاد

 شاید برای بعضی از بنگاه های تولیدی و کسب و کار حضور در بازار های داخلی کافی باشد، اما شرکت های آینده نگر خود را به […]
شهریور 13, 1402

صادرات به عراق : فرصتی طلایی برای کسب درآمد دلاری!

بازار عراق یکی از اصلی ترین هدف تجار و بازرگانان ایرانی می باشد. کشور عراق از جمله مهم‌ ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود و صادرات کالا به […]
دی 17, 1400

گواهینامه بازرسی کالا (certificate of inception)

گواهینامه بازرسی کالا چیست؟ گواهینامه بازرسی کالا که با اسم گواهی سوریانس ( بازرسی کالا ) نیز شناخته می شود سندی است که توسط یکی از […]
شهریور 1, 1400

مالیات واردات و نحوه محاسبه آن

واردات (Import) به کالا یا خدماتی گفته می‌شود که در کشورهای مختلفی تولید می‌شود و به کشورهای دیگر وارد می‌شود. واردات عموما کالا و خدماتی را […]